Pon - Pet 9:00-17:00 05 902 38 22

Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre

„Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 minutah?”

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre „Bi znali zapraviti 1000 EUR v 30 minutah?” je družba JRM d.o.o., Jakčeva ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Splošni pogoji nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani www.jrm-finance.si in na promocijskih pultih organizatorja, kjer lahko udeleženci prejmejo nagradni letak in ga delavcem (promotorjem) organizatorja nato izpolnjenega oddajo za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so izpolnile najmanj 16 let starosti.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga JRM d.o.o. ne zaračunava.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni JRM d.o.o., zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani družbe JRM d.o.o.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec najkasneje do 1.3.2020 v celoti izpolniti letak, kateri je bil sodelujočemo izročen na promocijskih mestih najetih s strani delavcev (promotorjev) organizatorja nagradne igre. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je izpolnitev osebnih podatkov na letaku in podelitev izrecnega in prostovoljnega soglasja s strani sodelujočega, da lahko organizator igre obdeluje njegove osebne podatke v skladu z namenom, navedenim na letaku.

Število sodelovanj (oddanih izpolnjenih letakov) v nagradni igri je omejeno, tako da lahko vsak udeleženec letak izpolne le enkrat in je lahko v nagradni igri izžreban le enkrat.

 

 1. PRAVILA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka do 1.3.2020. Družba JRM d.o.o. bo iz vseh zbranih letakov v 3 dneh po zaključku nagradne igre izžrebala enega nagrajenca, ki bo kot zmagovalec nagradne igre prejel bon v vrednosti 1.000,00 EUR bruto, katerega bo lahko koristil v trgovinah Spar, Marcator in Tuš in ga porabil za nakup hrane in brezalkoholnih pijače v enkratnem nakupu.

Nagradni bon bo možno unovčiti ob enkratnem obisku trgovine. Nagrajenec ima na voljo 30 minut za unovčitev bona. Bonu veljavnost poteče v 30 minutah od trenutka, ki ga na bonu ob izročitvi zabeleži organizator. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe. Znesek nagrade je 1000 EUR bruto, kar pomeni da lahko organizator od zneska nagrade odšteje vse davke in druge javne dajatve, ki jih mora v skladu s prisilnimi predpisi za nagrajenc odvesti zaradi narave takšne nagrade, preostanek pa predstavlja razpoložljivi del nagrade, ki ga lahko nagrajenec porabi v skladu s pogoji nagradne igre v trgovinah. Natančen neto znesek nagrade bo zapisan na nagradnem bonu.

Organizator bo pri žrebanju nagrad kot veljavne upošteval le pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre oddali promotorjem organizatorja ob promocijskih pultih do zaključka trajanja nagradne igre.

Udeleženci za sodelovanje v nagradni igri potrebujejo nagradni letak, ki ga lahko prejmejo pri promotorjih nagradne igre ob promocijskih pultih na kraju, kjer bo organizator izvajal promocije. Na nagradni letak morajo udeleženci ročno in čitljivo napisati vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka, vključno z datumom ter podpisom udeleženca. Udeleženci lahko letak oddajo le promotorjem organizatorja ob promocijskih pultih, ki bodo v času trajanja nagradne igre nameščeni na promocijskih mestih.

 

 1. ŽREBANJE NAGRAD IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Žrebanje glavnih nagrad bo potekalo v treh dneh po zaključku nagradne igre v prostorih organizatorja nagradne igre ob prisotnosti 3 (treh) članov po izbiti organizatorja. Žrebanje ne bo javno, bo pa o žrebu sestavljen zapisnik, ki ga bodo podpisali vsi člani. Žrebanje lahko organizator posname in objavi na družbenih omrežjih in internetno strani ter drugih medijih. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Organizator nagradne igre bo nagrajenca telefonsko ali preko elektronske pošte obvestil o prejemu nagrade v 3 dneh po žrebanju in sicer na telefonsko številko oziroma elektronski naslov, ki ju je ob pričetku nagradne igre posredoval udeleženec. Ob tem organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca in sicer za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Prevzem nagrade se izvrši v vnaprej predvidenih trgovinah nakupovalnega središča ob vnaprej dogovorjemem terminu med organizatorjem in udeležencem. Če nagrajenec v tridesetih dneh po pozivu nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator glede na okoliščine presodi, ali bo konkretno nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob telefonskem pozivu organizatorja potrditi oziroma predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad.

Nagrajenec se strinja, da se ga na željo organizatorja ob prevzemu nagrade slika in dovoljuje organizatirju objavo fotorafij.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem vseh potrebnih podatkov iz te točke splošnih pogojev. V nasprotnem primeru, organizator igre ni dolžan podeliti nagrade mladoletni osebi.

 1. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Organizator JRM, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri organizatorju ter Evropsko Uredbo 2016/ 679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA – z dne 27. aprila 2016.

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da se zbrani osebni podatki uporabljajo tudi za namen ciljnega komuniciranja. Prav tako se vsi sodelujoči strinja, da se jih obvešča o ponudbah, informacijah, novostih, akcijah in ugodnostih, skladno z njihovim soglasjem na izpolnjenem nagradnem letaku za sodelovanje v nagradni igri ter, da se uporablja njihove kontakte tudi za druge oblike neposrednega trženja.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca in poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja o nagradi, pridobitve davčne številke in obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • letnica rojstva (za potrditev polnoletnosti udeleženca nagradne igre).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Udeleženec nagradne igre lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev,

popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči

to lahko stori po elektronski pošti ali pisno na naslov organizatorja nagradne igre.

Organizator hrani podatke v računalniški in fizični obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so predstavnik organizatorja, ki je odgovoren za zbiranje in urejanje podatkov o nagrajencih, finančni referent, ki podatke obdeluje in posreduje davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter odgovorna oseba za dostavo nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje snemanje in izrecno soglaša s tem, da se ga kot nagrajenca pred in po koriščenju nagrade posname in posnetke uporabi za promocijske namene organizatorja.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci naslovijo na elektronski naslov info@jrm-finance.si oziroma pokličejo organizatorja na telefonsko številko +386 590 23822.

 

 1. ODGOVORNOST

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema

nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene ali nepredvidene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli

tretji utegnil utrpeti kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi posamezniku utegnila nastati kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru nastopa okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove in predčasno prekliče nagradno igro. O tem mora prek svojih medijev in na primeren način obvestiti udeležence nagradne igre. V takem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev in udeleženci od organizatorja niso upravičeni zahtevati povračila katerekoli škode.

 

 

 1. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave, vzroki na strani javnosti, javnega interesa ali prisilnih predpisov.

 

Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na svoji spetni strani.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da bo napake odpravil v čim krajšem času (najkasneje pa v roku 30 dni) in o tem

na primeren način obvestil vse udeležence nagradne igre. Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre

organizator ni dolžan sprejeti in obravnavati nikakršnih pritožb v zvezi s to nagradno igro.

 

Ljubljana, 25.11.2019                                                                                       JRM d.o.o.